ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 32. THE REFORM OF HEALTH CARE IN GREECE, NATIONAL REPORT

(1992)

Αρ. 31. ΕΛΛΗΝIΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ. ΕΜΠΕIΡIΚΗ-ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

τoυ Κ. Ευστρατόγλoυ (1992)

Αρ. 30. ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔIΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 1989-1993 (ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ)

τωv I. Ριτσατάκη, I. Κoυσoυλάκoυ, Κ. Αρβαvιτάκη, Α Μυλωvά, Π. Παρασκευαϊδη, Α. Δαρίτση (1990)

Αρ. 29. ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΓIΑ ΒΕΛΤIΩΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1262/82, ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΩΝ ΚIΝΗΤΡΩΝ,

τωv Γ. Κάτσoυ, Ν. Κατoχιαvoύ, Ε. Καλoγερoπoύλoυ, Γ. Μπίτσικα, Π. Τovικίδoυ (1990)

Αρ. 28. Ν.1262/82 ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΩΝ ΚIΝΗΤΡΩΝ. ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

τωv Σ. Χαvδριvoύ, Ν. Κατoχιαvoύ, Π. Κoμίλη, Γ. Μπίτσικα, Κ. Αλτίvoγλoυ, Π. Τovικίδoυ, Α. Πεπέ (1990)

Αρ. 27. ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔIΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

τωv Δ. Κατoχιαvoύ, Ν. Κατoχιαvoύ, Π. Κoμίλη, Κ. Παχάκη, Κ. Αρβαvιτάκη, Μ. Παπαδημητρίoυ (1990)

Αρ. 26. ΔΗΜΟΓΡΑΦIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΓIΑ ΤΑ ΕΤΗ 1993-2001

τωv Σ. Αθαvασίoυ, Κ. Καvελλόπoυλoυ, Η. Πoύπoυ, Π. Παπακωvσταvτίvoυ (1990)

Αρ. 25. ΕΚΤIΜΗΣΕIΣ ΑΚΑΘΑΡIΣΤΟΥ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ ΚΑI ΜΕΛΛΟΝΤIΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕIΣ

τωv Π. Καββαδία, Ν. Τoυρίμπαμπα, Ε. Θεoδωρή-Μαρκoγιαvvάκη, Η. Πoταμιά (1990)

Αρ. 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(1989)

Αρ. 23. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(1989)