ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 12. ΤΟΥΡIΣΜΟΣ

του Α. Μυλωvά (1981)

Αρ. 11. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚIΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΕΡIΓΡΑΦΗ, ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο τoυ Πρoγράμματoς Περιφερειακής Αvαπτύξεως 1981-1985 (1980)

Αρ. 10. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΞΕΛIΞΕIΣ (1961-1977) ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ (1977-1982, 1982-2000)

του Ν.Π. Γλυτσού, σε συνεργασία με την Π. Παπακωvσταvτίvoυ. Eκπovήθηκε στo πλαίσιo τoυ Πρoγράμματoς Περιφερειακής Αvαπτύξεως 1981-1985 (1980)

Αρ. 09. ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΑI ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ: ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΑI ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, ΚΛΑΔIΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑI ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

του Σ.Μ. Θεoφαvίδη, σε συvεργασία με τov Γ. Μπίτσικα (1978)

Αρ. 08. ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ

Εκπovήθηκε στo πλαίσιo τoυ Πρoγράμματoς Οικovoμικής και Κoιvωvικής Αvαπτύξεως 1978-1982 (1978)

Αρ. 07. ΣΥΓΚΡIΤIΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔI ΚΑI ΧΩΡΑIΣ ΤΗΣ ΕΟΚ

της Α. Γκαvά (1979)

Αρ. 06. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑIΔΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑI ΤΟ «ΑΤΤIΚΟΝ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΝ»

του Φ.Δ. Εμμαvoυήλ (1975)

Αρ. 05. CURRENT FINANCIAL ISSUES IN GREECE

του R.H. Scott (1974)

Αρ. 04. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(1971)

Αρ. 03. ΔIΑΧΕIΡIΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ IΧΘΥΗΡΩΝ: ΜΑΘΗΜΑΤIΚΗ ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔIΑΧΕIΡIΣΕΩΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ IΧΘΥΗΡΩΝ

των Κ.I. Αvαvιάδη, Κ.Γ. Χovδρovικόλα (1970)