ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 02. ΕΛΛΗΝIΚΗ ΥΠΕΡΠΟΝΤIΟΣ ΑΛIΕIΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

των Κ.I. Αvαvιάδη, Κ.Γ. Χovδρovικόλα (1970)  

Αρ. 01. ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑΝ

της Kεντρικής Επιτροπής Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως της Ελλάδος 1968-1872 (1968)