Αρ. 06. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑIΔΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑI ΤΟ «ΑΤΤIΚΟΝ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΝ»

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

του Φ.Δ. Εμμαvoυήλ (1975)