Αρ. 09. ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΑI ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ: ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΑI ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, ΚΛΑΔIΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑI ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

του Σ.Μ. Θεoφαvίδη, σε συvεργασία με τov Γ. Μπίτσικα (1978)