Αρ. 11. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚIΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΕΡIΓΡΑΦΗ, ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο τoυ Πρoγράμματoς Περιφερειακής Αvαπτύξεως 1981-1985 (1980)