Αρ. 14. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΛΕIΤΟΥΡΓIΩΝ ΚΑI ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠIΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤIΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

των E. Kaczka, Ά. Ριτσατάκη (1982)