Αρ. 28. Ν.1262/82 ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΩΝ ΚIΝΗΤΡΩΝ. ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

τωv Σ. Χαvδριvoύ, Ν. Κατoχιαvoύ, Π. Κoμίλη, Γ. Μπίτσικα, Κ. Αλτίvoγλoυ, Π. Τovικίδoυ, Α. Πεπέ (1990)