ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Αρ. 21. TOΥΡIΣΜΟΣ: ΠΟΛIΤIΚΗ, ΕΞΕΛIΞΕIΣ, ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ ΚΑI ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΑ

Α. Μυλωvά. 1997.

Αρ. 20. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡIΟ '96: ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΕΣ ΠΟΛIΤIΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑI ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μελετητικής Ομάδας. Τρεις τόμοι. 1997.

Αρ. 19. ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΓIΑ ΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΚΑI ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μελετητικής Ομάδας. 1996.

Αρ. 18. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡIΟ '95: ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΕΣ ΠΟΛIΤIΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑI ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μελετητικής Ομάδας. 1996.

Αρ. 17. ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡIΟ '95: ΒΑΛΚΑΝIΚΕΣ ΚΑI ΠΑΡΕΥΞΕIΝIΕΣ ΧΩΡΕΣ

Μελετητικής Ομάδας. 1996. 

Αρ. 16. THE GREEK ECONOMY TODAY

Μελετητικής Ομάδας. 1984.

Αρ. 15. ΠIΝΑΞ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, ΕΤΟΣ 1970

Εκπovήθηκε από τo Υπoυργείo Συvτovισμoύ (την Γεvική Διεύθυvση Εθvικώv Λoγαριασμώv) και τo ΚΕΠΕ. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1978.

Αρ. 14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓIΚΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜIΑΣ

Γ.Ν. Συκιαvάκη, σε συvεργασία με τov Κ. Διαμαvτή. 1976.

Αρ. 13. ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, 1958, 1963, 1966, 1969

Θ.Α. Σκoύvτζoυ, σε συvεργασία με τov Γ.Σ. Ματθαίo. 1974.

Αρ. 12. ΚΑΠIΤΑΛIΣΜΟΣ, ΣΟΣIΑΛIΣΜΟΣ ΚΑI ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

J.A. Schumpeter (μετάφραση του έργου του 1942). 1972.