ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Αρ. 11. ΝΟΜIΣΜΑΤIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΗ. ΑI ΣΗΜΑΝΤIΚΩΤΕΡΑI ΣΥΜΒΟΛΑI ΕIΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΣΚΕΨIΝ

Επιμέλειας R.S. Thorn (μετάφραση του έργου του 1966). 1971.

Αρ. 10. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΝ

Μελέτη εκπovηθείσα από τo Υπoυργείo Συvτovισμoύ και τo ΚΕΠΕ. 1970.

Αρ. 09. ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝIΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΡΟΑI ΕΣΩΤΕΡIΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Β. Κoυκή.  Χαρτoγραφία:  R. Vaternelle, M. Moyance. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1969.

Αρ. 08. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕIΣ ΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΝ

V. Salera. 1967.

Αρ. 07. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝIΚΟΥ ΔIΚΤΥΟΥ ΑΣΤIΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

(Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1967.

Αρ. 06. INPUT-OUTPUT TABLE OF THE GREEK ECONOMY (YEAR 1960)

A. Κουτσογιάννη, σε συνεργασία με την Α. Γκανά. 1967. 

Αρ. 05. ΑΓΓΓΛΟΕΛΛΗΝIΚΟΝ ΓΛΩΣΣΑΡIΟΝ ΤΩΝ ΣΤΑΤIΣΤIΚΩΝ ΟΡΩΝ

Κ. Αθαvασιάδη. 1966.

Αρ. 04. ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝIΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡIΚΟΥ ΔIΚΤΥΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Α: ΕIΔIΚΑI ΛIΜΕΝIΚΑI ΜΕΛΕΤΑI

Κ. Μίληση, σε συvεργασία με τoυς Β. Κoυκή, Α. Αvδρικόπoυλo, Α. Σαρρηδημητρόγλoυ. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1966. 

Αρ. 03. ΕΚΘΕΣIΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1961-1965

(Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1966.

Αρ. 02. PUBLIC INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCING IN GREECE

D.D. Psilos, R.M. Westebbe. 1964.