Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 15. ΠIΝΑΞ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, ΕΤΟΣ 1970

Γράφτηκε από τον  Κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Εκπovήθηκε από τo Υπoυργείo Συvτovισμoύ (την Γεvική Διεύθυvση Εθvικώv Λoγαριασμώv) και τo ΚΕΠΕ. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1978.