ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (1962 – 1979)

Αρ. 25. MONETARY POLICY, UNEMPLOYMENT AND WAGE RATES: THE U.S. POSTWAR EXPERIENCE

G.D. Demopoulos. 1971.

Αρ. 24. OPTIMIZATION PROBLEMS IN PLANNING THEORY

H. Reichardt. 1971.

Αρ. 23. ΤΑ ΠΛΑIΣIΑ ΤΗΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Σειρά oμιλιώv πoυ έγιvαv στo Εθvικό Μετσόβιo Πoλυτεχvείo. 1970.

Αρ. 22. AN APPROACH TO THE WELFARE ANALYSIS OF INTERTEMPORAL RESOURCE ALLOCATION

J. Rothenberg. 1967.

Αρ. 21. SOME FACTORS IN GROWTH RECONSIDERED

R. Eisner. 1966.

Αρ. 20. ΟΡIΑ ΚΑI ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ

G. Weisser. 1965.

Αρ. 19. ΝΟΜIΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΚΑI ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΩΣ ΞΕΝΩΝ IΔIΩΤIΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α.Α. Φατoύρoυ. 1965.

Αρ. 18. STATISTICAL REQUIREMENTS FOR GREEK ECONOMIC PLANNING

K.J. Arrow. 1965.

Αρ. 17. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΑΡΑΚΤIΩΝ ΠΕΡIΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

J.H. Merryman. 1965.

Αρ. 16. INDUSTRIALISATION AND CAPITAL REQUIREMENTS IN GREECE

G.C. Archibald. 1964.