ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (1962 – 1979)

Αρ. 15. INVESTMENT AND TECHNICAL CHANGE IN GREEK MANUFACTURING

G.C. Archibald. 1964.

Αρ. 14. Η ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔI ΦΟΡΟΛΟΓIΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

R. Turvey. 1964.

Αρ. 13. AΠΟΤΑΜIΕΥΣIΣ ΚΑI ΕΠΕΝΔΥΣIΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔI

R.M. Westebbe. 1967.

Αρ. 12. THE ELASTICITY OF THE LABOR SUPPLY CURVE: A THEORY AND AN EVALUATION FOR GREEK AGRICULTURE

P.A. Yotopoulos. 1964.

Αρ. 11. SOME THOUGHTS ON THE RECENT SLOW GROWTH OF THE AMERICAN ECONOMY

R.A. Gordon. 1964.

Αρ. 10. MONTESQUIEU AND THE WEALTH OF NATIONS

N.E. Devletoglou. 1963.

Αρ. 09. THE CHOICE OF FINANCIAL ASSETS IN GREECE

D.D. Psilos. 1963.

Αρ. 08. LABOR SHORTAGES IN GREEK AGRICULTURE, 1963-1973

A.A. Pepelasis. 1963.

Αρ. 07. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕIΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ

'Α. Κoυτσoγιάvvη-Κόκκoβα. 1963.

Αρ. 06. THE TREND TOWARDS INTEGRATION

J. Tinbergen. 1963.