Αρ. 07. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕIΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ

Κατηγορία ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (1962 – 1979)

'Α. Κoυτσoγιάvvη-Κόκκoβα. 1963.