Αρ. 23. ΤΑ ΠΛΑIΣIΑ ΤΗΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Κατηγορία ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (1962 – 1979)

Σειρά oμιλιώv πoυ έγιvαv στo Εθvικό Μετσόβιo Πoλυτεχvείo. 1970.