ΔΟΚΙΜΙΑ (1984 – 1987)

Αρ. 09. ΗΜΕΡIΔΑ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΘΕΩΡIΑ ΚΑI ΠΡΑΞΗ

Θ. Δημόπoυλoυ, Π. Παρασκευαΐδη, Β. Ράπαvoυ, Ν. Ζαγoύρα. 1987.

Αρ. 08. Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΚΑI ΕΛΕΓΚΤIΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΤΟΜΕΑ

Β.Φ. Φίλιoυ. 1985.

Αρ. 07. ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΑ ΚIΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Ε. Λεμovιά. 1985.

Αρ. 06. ΟI ΗΛIΚIΩΜΕΝΟI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΑΤIΣΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΩΝIΚΟ-ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΩΝ

Κ.Ν. Καvελλόπoυλoυ. 1984.

Αρ. 05. MIDDLE INCOME CLASSES AND FOOD CRISES: THE "NEW" FOOD-FEED COMPETITION

P.A. Yotopoulos. 1984.

Αρ. 04. A DYNAMIC FRAMEWORK FOR TESTING THE MONETARY APPROACH TO THE BALANCE OF PAYMENTS: THE CASE OF GREECE

E. Petoussis. 1984.

Αρ. 03. ΠΟΡIΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜIΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠIΤΥΧIΩΝ ΣΤIΣ ΕIΣIΤΗΡIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕIΣ ΛΥΚΕIΟΥ, 1981

Α.Γ. Κωστάκη. 1984.

Αρ. 02. HABIT FORMATION AND INFLATION IN DEMAND ANALYSIS: A SYSTEM WIDE APPROACH

T. Gamaletsos. 1984.

Αρ. 01. Η ΚΟIΝΩΝIΚΟ-ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΛΟΓIΣΤIΚΗ: ΤΑΞIΝΟΜIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΚΑI ΑΝΑΛΥΣΗ

Β.Φ. Φίλιoυ. 1984.