ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (1980 – 1982)

Αρ. 03. Η ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛIΤΗ

Γ. Μιχαλακάκoυ-Ρoκαvά, Σ. Ρoμπόλη. 1982.

Αρ. 02. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ 2001

Α. Δαρίτση, Κ. Ευστρατόγλoυ, Ε. Μπαλτζάκη, Η. Πoύπoυ. 1981.

Αρ. 01. INFLATION AND INDEXATION

G. Tzoannos. 1980.