Αρ. 03. Η ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛIΤΗ

Κατηγορία ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (1980 – 1982)

Γ. Μιχαλακάκoυ-Ρoκαvά, Σ. Ρoμπόλη. 1982.