ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αρ. 16. Η ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤIΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

I. Ε. Σαμoυηλίδη. 1981.

Αρ. 15. ΕΡΓΑΣIΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜIΚΟ ΠΛΑIΣIΟ ΚΑI ΟI ΣΥΛΛΟΓIΚΕΣ ΔIΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕIΣ

Θ.Κ. Κατσαvέβα. 1981.

Αρ. 14. OPERATIONS RESEARCH APPLICATIONS TO HEALTH CARE PROBLEMS

J.C. Papageorgiou. 1978.

Αρ. 13. ΠΑΡΑΓΩΓIΚΗ IΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡIΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣIΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΒΑΘΜΟΣ ΑΞIΟΠΟIΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Θ.Ε. Τερρoβίτη. 1977.

Αρ. 12. ΑΜΕΣΟI ΔIΕΘΝΕIΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕIΣ ΚΑI ΕΘΝIΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣIΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π. Ρoυμελιώτη. 1977.

Αρ. 11. ΝΑΥΤIΛIΑΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ: ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤIΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980

Μ.I. Κωvσταvτoπoύλoυ. 1976.

Αρ. 10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡIΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑI ΛΑΧΑΝIΚΩΝ: ΠΡΟΤΑΣIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ

Γ.Ν. Συκιαvάκη. 1976.

Αρ. 09. A GOAL PROGRAMMING MODEL FOR RESOURCE ALLOCATION IN THE SCHOOL SYSTEM OF GREECE

J.C. Papageorgiou. 1976.

Αρ. 08. THE ECONOMICS OF DISORDER: A DISEQUILIBRIUM THEORETICAL APPROACH TO THE PROBLEMS OF INFLATION AND UNEMPLOYMENT

P.G. Korliras. 1976.

Αρ. 07. ΑI ΑΜΟIΒΑI ΤΩΝ IΑΤΡIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔI: ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΛIΚΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΚΑI ΕΚΤIΜΗΣIΣ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΞIΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Λ. Λιαρόπoυλoυ. 1976.