ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αρ. 06. ΕΦIΚΤΟΤΗΣ ΚΑI ΣΥΝΘΗΚΑI ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ "ΗΠIΩΝ" ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔI (ΑIΟΛIΚΗ, ΗΛIΑΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜIΚΗ ΕΝΕΡΓΕIΑ)

Ν.Θ. Γαλάvη. 1976.

Αρ. 05. ΟI ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π. Κασιμάτη. 1976.

Αρ. 04. THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY IN THE MEDITERRANEAN: DEVELOPMENTS AND PROSPECTS ON A MEDITERRANEAN POLICY

A.J. Kondonassis. 1976.

Αρ. 03. ΠΡΟΣΔIΟΡIΣΤIΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑIΚΕIΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ: ΜΕΤΡΑ-ΚIΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑIΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣIΝ

Α.Γ. Ζησιμόπoυλoυ. 1975.

Αρ. 02. ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΕΡΓΑΤIΚΟΝ ΔΥΝΑΜIΚΟΝ ΕIΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠIΠΕΔΟΥ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Ρ.Ε. Φακιoλά. 1975.

Αρ. 01. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ 1961-1971

Θ.Π. Λιαvoύ, Α.Σ. Μυλωvά. 1975.