Αρ. 10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡIΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑI ΛΑΧΑΝIΚΩΝ: ΠΡΟΤΑΣIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ

Κατηγορία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ.Ν. Συκιαvάκη. 1976.