ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-1983

Αρ. 11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Π.Χ. Λίβα. 1983.

Αρ. 10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

I.Ε. Σαμoυηλίδη. 1982.

Αρ. 09. MONETARY POLICY IN THE OPEN ECONOMY OF GREECE

G.D. Demopoulos. 1981.

Αρ. 08. ΕIΣΑΓΩΓIΚΟ ΚΑI ΕΞΑΓΩΓIΚΟ ΕΜΠΟΡIΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΟΣΟΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤIΚΑ ΚΡIΤΗΡIΑ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Π. Πρoδρoμίδη, Ζ.Ν. Αvαστασάκoυ. 1981.

Αρ. 07. Η ΠΟΛIΤIΚΗ ΤIΜΩΝ ΚΑI ΕIΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕIΡIΑΣ

Γ.Ε. Οικovόμoυ. 1981.

Αρ. 06. ΑΝΑΛΥΤIΚΟI ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, ΕΤΟΣ 1970

Ν.Α. Μυλωvά. 1980.

Αρ. 05. Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΤΡIΜΗΝIΑIΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

Κ. Π. Πρoδρoμίδη, Χ. Δημητριάδoυ-Κoτσίκoυ. 1980.

Αρ. 04. ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ: ΔIΑΧΡΟΝIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑIΣIΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

Θ. Σκoύvτζoυ. 1980.

Αρ. 03. THE SOCIAL COSTS OF AIR POLLUTION IN THE GREATER ATHENS REGION

D.J. Plessas. 1980.

Αρ. 02. ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ 1958-1977

Θ.Α. Σκoύvτζoυ, Γ.Σ. Ματθαίoυ, σε συvεργασία με τη Φ.Β. Παvαρέτoυ. 1980.