Αρ. 05. Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΤΡIΜΗΝIΑIΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-1983

Κ. Π. Πρoδρoμίδη, Χ. Δημητριάδoυ-Κoτσίκoυ. 1980.