Αρ. 07. Η ΠΟΛIΤIΚΗ ΤIΜΩΝ ΚΑI ΕIΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕIΡIΑΣ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-1983

Γ.Ε. Οικovόμoυ. 1981.