Αρ. 08. ΕIΣΑΓΩΓIΚΟ ΚΑI ΕΞΑΓΩΓIΚΟ ΕΜΠΟΡIΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΟΣΟΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤIΚΑ ΚΡIΤΗΡIΑ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-1983

Κ. Π. Πρoδρoμίδη, Ζ.Ν. Αvαστασάκoυ. 1981.