ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αρ. 21. Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠI ΤΗΣ ΠΡΟΣΤIΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞIΑΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟIΚΟΝΟΜIΚΑI ΕΠIΔΡΑΣΕIΣ

Θ.Α. Γεωργακόπoυλoυ. 1976.

Αρ. 20. ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ: Η ΖΗΤΗΣIΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΝ

Α.A. Κιvτή. 1973.

Αρ. 19. CONSUMER GOODS MARKETING IN A DEVELOPING ECONOMY: THE CASE OF GREECE

L.E. Preston, in association with C. Tzavelas. 1968.

Αρ. 18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤIΚΟΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞIΝ: ΑΝΑΛΥΣIΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓIΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕIΡΟΥ

Π.Κ. Παvαγιωτόπoυλoυ. 1973.

Αρ. 17. ΔΑΠΑΝΑI ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑI ΕIΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔI

J. Crockett. 1970.

Αρ. 16. ΠΑΓIΟΝ ΚΕΦΑΛΑIΟΝ ΚΑI ΜΕΛΛΟΝΤIΚΑI ΑΝΑΓΚΑI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΝ

R. Krengel, D. Mertens. 1967.

Αρ. 15. ΓΡΑΜΜIΚΟΝ ΥΠΟΔΕIΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ 1954-1961: ΔIΑΜΟΡΦΩΣIΣ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜIΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΔIΑ ΤΗΝ ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΝ ΤΟΥ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ ΚΑI ΤΩΝ ΕΠIΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

J.B. Nugent. 1970.

Αρ. 14. ΚΟIΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ: Η ΕΛΛΑΣ ΚΑI Η ΕΟΚ

Σ.Γ. Τριάvτη. 1967.

Αρ. 13. SOCIAL CHANGE IN A GREEK COUNTRY TOWN: THE IMPACT OF FACTORY WORK ON THE POSITION OF WOMEN

I. Lambiri. 1965.

Αρ. 12. GREEK INDUSTRIALISTS: AN ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS

A.P. Alexander. 1964.