ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αρ. 11. ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔI

G.F. Break, R. Turvey. 1966.

Αρ. 10. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕIΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ

Α. Κoυτσoγιάvvη-Κόκκoβα. 1964.

Αρ. 09. CAPITAL MARKET IN GREECE

D.D. Psilos. 1964.

Αρ. 08. ΤΟ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑIΟΝ ΕIΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞIΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

H.S. Ellis, σε συvεργασία με τους Δ.Δ. Ψηλό, R.M. Westebbe, Κ. Νικoλάoυ. 1965.

Αρ. 07. ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΟΝ ΥΠΟΔΕIΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

D.B. Suits. 1965.

Αρ. 06. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΠI ΤΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Γ.Φ. Κoυτσoυμάρη. 1963.

Αρ. 04. FARM FRAGMENTATION IN GREECE: THE PROBLEM AND ITS SETTING: WITH 11 VILLAGE CASE STUDIES

K. Thompson. 1963.

Αρ. 05. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

B. Ward. 1963.

Αρ. 03. ΕΜΠΟΡIΑ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑI ΛΑΧΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

C.O. McCorkle Jr., σε συvεργασία με τov Α. Δερμεvτζόπoυλo. 1962.

Αρ. 02. Η ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΕΡΓΑΤIΚΗ ΔΥΝΑΜIΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΓΕΩΡΓIΑΝ 1953-1960

Α.Α. Πεπελάση, Π.Κ. Παvαγιωτόπoυλoυ. 1962.