Αρ. 02. Η ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΕΡΓΑΤIΚΗ ΔΥΝΑΜIΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΓΕΩΡΓIΑΝ 1953-1960

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α.Α. Πεπελάση, Π.Κ. Παvαγιωτόπoυλoυ. 1962.