Αρ. 03. ΕΜΠΟΡIΑ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑI ΛΑΧΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

C.O. McCorkle Jr., σε συvεργασία με τov Α. Δερμεvτζόπoυλo. 1962.