Αρ. 18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤIΚΟΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞIΝ: ΑΝΑΛΥΣIΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓIΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕIΡΟΥ

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Π.Κ. Παvαγιωτόπoυλoυ. 1973.