Αρ. 06. ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, 1960-1980

Κατηγορία ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1985 – 1985)

Θ.Α. Σκoύvτζoυ. 1986.