Αρ. 02. ΕIΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΤΟΥΣ 1980

Κατηγορία ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1991 – 2000)

Π.Χ. Λίβα, Κ.Γ. Χovδρovικόλα. 1992.