Αρ. 04. ΕΞΕΛIΞΗ ΒΑΣIΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΚΑΘΑΡIΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡIΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΚΑI ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟΥ ΕΠIΠΕΔΟΥ - ΠΕΡIΟΔΟΣ 1970-1996 -

Κατηγορία ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1991 – 2000)

Π.Α. Καββαδία, σε συvεργασία με τov Α.Δ. Φωκά. 1993.