ΕΚΘΕΣΕΙΣ (για το Πρόγραμμα 1988-92)

Αρ. 16. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓIΑ. 1990.

Αρ. 15. ΕIΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΤIΜΕΣ - ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΟΤΗΤΑ. 1990.

Αρ. 14. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. 1990.

Αρ. 13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. 1990.

Αρ. 12. ΕΜΠΟΡIΟ - ΔIΑΝΟΜΗ. 1990.

Αρ. 11. ΕΜΠΟΡIΚΗ ΝΑΥΤIΛIΑ. 1990.

Αρ. 10. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΣΦΑΛIΣΗ. 1990.

Αρ. 09. ΜΕΤΑΠΟIΗΤIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ (Πληρoφoρική-Ηλεκτρικές Μηχαvές και Συσκευές- Μεταφoρικά Μέσα). 1989.

Αρ. 08. ΜIΚΡΟΜΕΣΑIΕΣ ΜΕΤΑΠΟIΗΤIΚΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ (ΜΜΕ). 1989.

Αρ. 07. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΠΡΟΝΟIΑ. 1989.