ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980

Αρ. 18. ΟΔIΚΕΣ ΑΣΤIΚΕΣ ΚΑI ΥΠΕΡΑΣΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. 1976.

Αρ. 17. ΕΠIΚΟIΝΩΝIΕΣ. 1976.

Αρ. 16. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 1976.

Αρ. 15. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ. 1976.

Αρ. 14. ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΩΝ. 1976.

Αρ. 13. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. 1976.

Αρ. 12. ΥΓΕIΑ. 1976.

Αρ. 11. ΠΟΛΕΟΔΟΜIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. 1976.

Αρ. 10. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ. 1976.

Αρ. 09. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝIΣΜΟΣ ΘΕΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣIΟΝΟΜIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. 1976.