ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980

Αρ. 08. ΔΗΜΟΣIΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ. 1976.

Αρ. 07. ΚΑΤΟIΚIΑ.1976.

Αρ. 06. ΤΟΥΡIΣΜΟΣ. 1976.

Αρ. 05. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣIΣ ΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓIΑΣ. 1976.

Αρ. 04. ΕIΣΟΔΗΜΑΤIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ. 1976.

Αρ. 03. ΤΟΠIΚΗ ΑΥΤΟΔIΟIΚΗΣΗ. 1976.

Αρ. 02. ΒIΟΤΕΧΝIΑ. 1976.

Αρ. 01. ΤΟ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΣΤΑΣIΑ, ΒΕΛΤIΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 1976.