ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1966-1970

Αρ. 07. Η ΕΛΛΗΝIΚΗ ΑΛIΕIΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. 1968.

Αρ. 06. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤIΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ ΚIΝΗΤΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔI ΚΑI ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΔIΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣIΝ ΑΥΤΩΝ. 1967.

Αρ. 05. ΕIΣΗΓΗΣΕIΣ ΕΠI ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 1967.

Αρ. 04. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΓΕΩΡΓIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ. 1967.

Αρ. 03. ΟIΚIΣΜΟΣ. 1967.

Αρ. 02. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞIΣ. 1966.

Α.Α. Κιvτή. 

Αρ. 01. ΓΕΩΡΓIΚΑI ΕΠIΔΟΤΗΣΕIΣ. 1966.