ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. 14. ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣIΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ. 1972.

Αρ. 13. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΠΡΟΝΟIΑ. 1972.

Αρ. 12. ΘΕΣΜIΚΟΝ ΚΑI ΟΡΓΑΝΩΤIΚΟΝ ΠΛΑIΣIΟΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓIΑΣ. 1972.

Αρ. 11. ΕΠIΣΚΟΠΗΣIΣ ΚΑI ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΣ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΜΝΗΜΕIΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. 1972.

Γ.Μ. Βελέvη.

Αρ. 10. ΕΞΕΛIΞΕIΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΖΩΗΣ. 1972.

Αρ. 09. ΕΞΕΛIΞΕIΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ. 1972.

Αρ. 08. ΕΞΕΛIΞΕIΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦIΑΣ. 1972.

Αρ. 07. ΕΞΕΛIΞΕIΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓIΑΣ. 1972.

Αρ. 06. ΕΝΕΡΓΕIΑ-ΚΑΥΣIΜΑ. 1972.

Αρ. 05. ΕΜΠΟΡIΟΝ-ΔIΑΝΟΜΗ. 1972.