ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1983-1987)

Αρ. Ε10. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΣΦΑΛIΣΗ. 1988.

Αρ. Ε09. ΤΟΥΡIΣΜΟΣ. 1987.

Αρ. Ε08. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. 1986.

Αρ. Ε07. ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΚΑI ΑΝΑΒΑΘΜIΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 1986.

Αρ. Ε06. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔIΑΧΡΟΝIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔIΑΡΘΡΩΣΗΣ. 1986.

Αρ. Ε05 ΜΕΤΑΠΟIΗΣΗ: ΜΕΤΑΛΛOΥΡΓΙΚOΊ, ΜΗΧΑVOΛOΓΙΚOΊ, ΗΛΕΚΤΡOΛOΓΙΚOΊ ΚΛΆΔOΙ. 1986.

Αρ. Ε04. ΕΜΠΟΡIΚΗ ΝΑΥΤIΛIΑ. 1986.

Αρ. Ε03. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ. 1986.

Αρ. Ε02. ΑΜΕΣΗ ΚΑI ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ.1985.

Αρ. Ε01. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΠΡΟΝΟIΑ. 1985.