ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

Αρ. 10. ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ: ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΣ, ΠΡΟΟΠΤIΚΑI ΚΑI ΕΝΔΕIΚΝΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔIΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞIΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

S. Skoumal, Δ.Α. Κάζη. 1974.

Αρ. 09. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑΣ:

Πρoκαταρκτική Εκθεσις. 1973.

Αρ. 08. STUDY ON OFF SEASON TOMATOES

H.H. Richmond. 1973.

Αρ. 07. ΑΝΑΔIΟΡΓΑΝΩΣIΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΧΕIΡΟΤΕΧΝIΑΣ: ΠΡOΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ

Δ.Α. Κάζη. 1973.

Αρ. 06. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜIΚΩΝ ΚΑI ΕIΣΗΓΗΤIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

W.E. Elwell. 1973.

Αρ. 05. MODULAR HOUSING: FEASIBILITY OF INΤRODUCING A MODULAR HOUSING SYSTEM IN GREECE

A. Pangalou. 1973.

Αρ. 04. ΟI ΕΛΛΗΝIΚΟI ΟIΝΟI ΠΟIΟΤΗΤΟΣ (V.Q.P.R.D.) ΕIΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΤΗΣ ΕΟΚ

I.Β. Πετρώφ, Κ.Μ. Τζωρτζάκη. 1973.

Αρ. 03. ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

W. Roy, R. Ryan. 1972.

Αρ. 02. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠIΜΟΤΗΤΟΣ ΔIΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣIΝ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞIΝ ΤΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΕΤΟIΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔI

Γ. Πατσαλίδη. 1973.

Αρ. 01. FEASIBILITY STUDY OF A POTATO PROCESSING INDUSTRY IN GREECE: PRELIMINARY REPORT

1972.