Αρ. 02. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠIΜΟΤΗΤΟΣ ΔIΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣIΝ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞIΝ ΤΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΕΤΟIΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔI

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

Γ. Πατσαλίδη. 1973.