Αρ. 06. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜIΚΩΝ ΚΑI ΕIΣΗΓΗΤIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

W.E. Elwell. 1973.