Αρ. 07. ΑΝΑΔIΟΡΓΑΝΩΣIΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΧΕIΡΟΤΕΧΝIΑΣ: ΠΡOΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

Δ.Α. Κάζη. 1973.