Αρ. 09. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑΣ:

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

Πρoκαταρκτική Εκθεσις. 1973.