Αρ. 10. ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ: ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΣ, ΠΡΟΟΠΤIΚΑI ΚΑI ΕΝΔΕIΚΝΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔIΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞIΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1972 – 1974)

S. Skoumal, Δ.Α. Κάζη. 1974.