Αρ. 05. ΣΧΕΔIΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝIΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 1972. (2 τόμoι)

Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1965 – 1990)