Αρ. 06. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980 (περίoδoς 1977-1980). 1977.

Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1965 – 1990)