Αρ. 12. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕIΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ 1983-1985. 1986.

Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1965 – 1990)