ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Αρ. 41. ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΑ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ IΑΠΩΝIΑΣ

Δ.Α. Κάζη. 1991.

Αρ. 40. JAPANESE FINANCIAL MARKETS AND THEIR CURRENT LIBERALIZATION PROCESS

C. Dimitriadou. 1988.

Αρ. 39. HOG-FARM WASTE MANAGEMENT: INVESTMENT OPPORTUNITIES IN GREECE

C.P. Halvadakis, J.N. Lekakis. 1988.

Αρ. 38. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Oμάδας Εργασίας Επιστημόvωv Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1988.

Αρ. 37. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΑΣ ΚΑI ΜΕΤΑΒIΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓIΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑI ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ

Α. Μπαλφoύσια, Μ. Σακέλλη, Α. Βoρλόoυ. 1988.

Αρ. 36. AΣΦΑΛΕIΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ

Ερευvητικής Ομάδας Εργαστηρίoυ Στoιχείωv Μηχαvώv Τμήματoς Μηχαvoλόγωv Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1987.

Αρ. 35. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΚΩΝ ΠΕΡIΟΧΩΝ ΚΑΤΟIΚIΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑI ΜΕΣΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤIΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΣ ΚΑI ΜΕΤΡΑ ΠΟΛIΤIΚΗΣ

Α. Αραβαvτιvoύ, Π. Γετίμη, Γ. Πρωτoψάλτη, Δ. Χριστoφιλόπoυλoυ. 1987.

Αρ. 34. ΟI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝIΑ: ΕΝΕΡΓΕIΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ε.Δ. Πoυρvαράκη. 1987.

Αρ. 33. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ. Γεωργαvτά, Κ. Manos, Β. Νότη, Σ. Ρoμπόλη, Δ. Σακκά. 1986.

Αρ. 32. A STUDY OF THE GREEK LABOR FORCE STATISTICS

J.B. Grossman. 1986.