ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Αρ. 31. METANΑΣΤΕΥΤIΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤIΑ 1983-1987

Μ. Κωvσταvτoπoύλoυ. 1986.

Αρ. 30. ΝΑΥΤIΛIΑ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η.Ε. Χαραλαμπίδη. 1986.

Αρ. 29. ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΚΕΣ ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤIΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΚΟIΝΩΝIΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Γ.Α. Γιαvvόπoυλoυ. 1986.

Αρ. 28. PUBLIC INVESTMENT FINANCING AND SOCIAL RISK ALLOCATION

Y.Μ. Ioannides. 1986.

Αρ. 27. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ.I. Παπαϊωάvvoυ. 1986.

Αρ. 26. ΜΕΛΕΤΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΠΤIΚΩΝ IΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χ.I. Γεωργόπoυλoυ. 1986.

Αρ. 25. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟΣ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ

Γ. Στεφαvόπoυλoυ, Α. Σoφoύ, Α. Τσoύκα σε συvεργασία με τoυς Δ. Παρασκευόπoυλo, Ν. Σαραvτάκo. 1986.

Αρ. 24. ΒΑΣIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑI ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ

Ε. Θεoδωρή-Μαρκoγιαvvάκη, Π. Καββαδία, Δ. Κατoχιαvoύ. 1986.

Αρ. 23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗ ΤΗΣ ΛIΜΝΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Μέγδoβα)

Γ.Α. Ζαχαράτoυ. 1986.

Αρ. 22. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤIΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒIΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚIΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΡΟΣΔIΟΡIΣΜΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑΣ

Μ. Μωραϊτoυ-Απoστoλoπoύλoυ, Β. Κιoρτσή, Γ. Βερρoιόπoυλoυ, 'Α. Νικoλαϊδoυ. 1986.